Vznik známek

   Pamětní známky byly vydány k 20. výročí ustanovení prvních vojenských jednotek zahraničního odboje (r.1914) v bývalém carském Rusku a ve Francii. Známky byly vydány z popudu tehdejšího tzv. "Kruhu starodružiníků", čs. dobrovolců, kteří zahájili boj proti Rakousku - Uhersku a Německu v I. světové válce.
   Pro čtyři vydané známky o hodnotách 50h, 1 Kč, 2 Kč a 3 Kč, tvořily předlohu různé náměty, které tužkou nakreslil jednak podle své představy, jednak podle dobových fotografií, přetvořil všechny předlohy podle vlastní úvahy a doplnil vhodnou stylistickou úpravou rámce a spodní části známkového obrazu. Pro hodnotu nejvyšší, 3 Kč, použil symbolické kresby tří čs. dobrovolníků z Francie, Ruska a Srbska.
   Přesto, že všechny předlohy byly vytvořeny jako tužková, provedl Karel Seizinger rytiny velmi zdařile.

Vydání známek

   Známky byly ohlášeny ve zvláštním Věstníku, ve slavnostní úpravě - bílý papír, tisk černý a červený s červeným orámováním - včetně obrázků čtyř známek, ustanovením č. 34/1934 VMPT č. 30 (vydáno 11. srpna 1934).
   Věstník má název "Oslava dvacátého výročí vzniku Československé branné moci", "Vydání pamětních poštovních známek ČESKÉ DRUŽINY a ROTY NAZDAR 1914 - 1934".
   V I. úvodní části je podrobný popis vzniku čs. vojsk na počátku první světové války včetně popisu událostí týkajících se výjevů na těchto známkách.
   Z II. a III. části věstníku jsou uvedeny další podrobnosti týkající se hlavně vlastního popisu obrazu vydaných známek, způsob tisku apod.
   Z popisu ve Věstníku uvádíme pouze nejdůležitější údaje.
   3 Kč známka zobrazuje tři alegorické postavy československých dobrovolců. V horní části známky jsou pamětní letopočty 1914 a 1934  s vavřínovými lístky s bílou stuhou s nápisy: FRANCIE, RUSKO, SRBSKO . Rámeček   Rámeček u známek je rýhovaný a tvoří ovinutou slovanskou trikolóru. V horní části je proveden bílými písmeny nápis  ČESKOSLOVENSKO .
   U hodnoty 2 a 3Kč v levém rohu hodnotová číslice a nápis  KORUNY . Dolní okraj je zakončen lipovou ratolestí, která je spojena s pravým rohem známky, kde je umístněn malý znak republiky.
   Návrh na známku byl tvořen podle dochovaných fotografických snímků, kde výjev byl proveden tak, aby na skutečné věrnosti děje nebylo nic měněno.
   V pozadí je vidět bayonnská katedrála se stromovím a části opevnění. V horní části známky je nápis PŘÍSAHA ROTY NAZDAR V BAYONNE.
   Rámeček u známek je rýhovaný a tvoří ovinutou slovanskou trikolóru. V horní části je proveden bílými písmeny nápis   ČESKOSLOVENSKO . Na známkách 50h a 1 Kč jsou v horních jsou v horních rozích letopočty - vlevo 1914 a vpravo  1934 . V levém dolním rohu je v barevném štítku hodnotová číslice a snítka vavřínu; v dolní části obrazu leží meč s vavřínovou snítkou a malým znakem republiky.
   Údaje Věstníku velmi přesně popisují jednotlivé známky i náměty. Popis barev je rovněž přesně určující, ale bylo by vhodnější používat zjednodušených názvů pro příslušné barvy tak, jak byla uváděna v některých publikacích, tj. pouze zelená, červená, modrá a světle hnědá.
   Odchylné jsou však rozměry potištěné plochy známek, jak je uvádí Věstník. Skutečné průměrné rozměry jsou následující:
- u hodnoty 50h je rozměr 39,5 x 19,5mm,
- u hodnoty 1 Kč je rozměr 39,1 x 19,7mm,
- u hodnot 2 a 3 Kč jsou rozměry 20,0 x 39,0mm.
Známky byly vzaty z oběhu 28. února 1937 ustanovením č. 8/1937 VMPT č. 6 a platily do 15. března 1937.

Tisk známek

   Známky byly tištěny v tiskárně České grafické Unie v Praze rotačním ocelotiskem ve zvláštní formátové úpravě, tj. u známek nižších hodnot jako obdélník na délku o přibližné velikosti dvou známek malého formátu, u známek vyšších hodnot jako obdélník na výšku téže velikosti.
   Tento formát se objevil poprvé u čs. známek. Aby byla plocha co nejlépe využita, byla deska sestavena vždy o 100 známkových polích u obou formátů - tj. 10 x 10 známek.
   Hodnota 2 Kč má ryteckou značku "S" mezi lipovými plody u nohy praporečníka Hejduka.

Výrobní vady

   K výrobním vadám řadíme především různé tiskové nedokonalosti, jako odrolení nanesené barvy, různé skvrny apod. Rovněž je známo vynechané deskové číslo u hodnoty 3 Kč.
   Obtisky se vyskytují ojediněle. Menší vady zoubkování jsou rovněž výjimkou, taktéž malé složky nebo zvrásnění papíru.

Zkusmé tisky

   K zkusmým tiskům řadíme u tohoto vydání tiskové zkoušky z původní rytiny, které sloužily rytci jako kontrola provedené rytiny.
   Z těchto tiskových zkoušek se dochovaly otisky z původních rytin v několika barvách, jednak barev vydaných známek, jednak v některých jiných barvách, např.:
50h - červeně fialová, rumělkově červená, černá.
1Kč - rumělkové červená, modrošedá, tmavě modrá,
2Kč - karmínově červená, rumělkově červená, modrošedá,
3Kč - tmavohnědá, ocelově modrá.
   Jsou známy i otisky rytin z jednotlivých stupňů rozpracovanosti (6 postupných otisků) u hodnoty 1 a 2 Kč vždy v barvě modrošedé a dva postupné otisky u 50h v barvě černé.
   Papír je hladký, tužší, mírně zbarvený, bez lepu.
   Velmi vzácně se vyskytují i otisky původních rytin na papíru s průsvitkou lipové listy.